مقالات و پایان نامه ها

archive-A-10-24-90-b62d4ca-1

مقايسه کاربرد دو شرط مرزي در شبي هسازي جريان سيال درون همزن *سيدمهدي نقوي و محمود اشرفي زاده دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان (دريافت مقاله: ١٠/١٠/١٣٩١ – دريافت نسخه نهايي: ٤/٠٦/١٣٩٢) چكيده – جريان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

archive-A-10-24-92-9103670-1

حل تحليلي ارتعاشات عرضي يک تير اويلر- برنولي کامپوزيتي با چندين جرم متمرکز *احمدرضا قاسمي ، کيوان ترابي و بيژن حيدري شيباني گروه طراحي جامدات، دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه کاشان (دريافت مقاله: ٢٥/١٠/١٣٩١ – دريافت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

archive-A-10-24-87-6a2a969-1

شبيهسازي عددي ضرايب ميرايي و جرمافزوده يک شناور زيرسطحي در آب عميق آرش شادلاقاني١، شهريار منصورزاده۲* و محمدعلي بدري٢ دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان ٢. پژوهشکده علوم و تکنولوژي زيردريا، اصفهان (دريافت مقاله: ٢١/١١/١٣٩٢- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

archive-A-10-24-88-3689846-1

تأثير چيدمان لايه ها بر مود دوم نرخ رهايي انرژي کرنشي در قطعه ENF کامپوزيتي محمود مهرداد شکريه۱*، حميدرضا جراح١ و محمد حيـدري راراني۲ دانشگاه علم وصنعت ايران، دانشکده مهندسي مکانيک، قطب علمي مکانيک جامدات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

archive-A-10-24-89-5a715ae-1

پياده سازي روش گراديان مزدوج با کارايي بالا به کمک زبان آزاد محاسباتي روي پردازند ههاي گرافيکي * فرشيد مسيبي گروه مهندسي عمران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان (دريافت مقاله: ١٤/٠٩/١٣٩١- دريافت نسخه نهايي: ادامه مطلب…

By 92, ago