برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (2744)

2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون722-1-2 آیات و روایات73خاتمه802-2 دیدگاه حقوقی822-2-1 اصول حقوقی832-2-2 ضرورت‌های اجتماعی902-2-3 قوانین و مقررات92فصل سوم:آثار قرارداد خرید دین3-1- آثار خرید دین نسبت به خریدار دین973-1-1- انتقال دین و طلب973-1-2- انتقال توابع طلب ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (2743)

2-5-3-تقسیم‌بندی شارژرها422-5-4-قابلیت خودرو برای شبکه V2G432-5-5-کاربردهای خودروهای الکتریکی با قابلیت V2G442-6-تأثیر خودروهای الکتریکی بر شبکه‌های توزیع فشار ضعیف48فصل سوم: مدلسازی مدیریت توان شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع503-1-مقدمه503-2-مدل خودروی الکتریکی در شبکه توزیع513-3-تابع ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2737)

انواع نمایش خلاق58اهداف نمایش خلاق59اهمیت نمایش خلاق60تفاوت‌های نمایش‌خلاق با نمایش و تئاتر62شرایط ایجاد نمایش خلاق63بررسی پژوهش‌های پیشین65پژوهش‌های داخل کشور65پژوهش‌های خارج از کشور69فصل سوم روش اجرای پژوهش75مقدمه76طرح پژوهش76جامعه آماری76روش نمونه‌گیری و حجم نمونه76ابزار پژوهش77خرده مقیاس‌ها78اعتبار و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (2736)

17-2- نظریه های رضایت شغلی391-17-2- نظریه بروفی392-17-2- نظریه کورمن403-17-2- نظریه پارسون414-17-2- رویکرد گروه مرجع415-17-2- نظریه تلفیقی426-17-2- نظریه برابری427-17-2- نظریه ارزش448-17-2- نظریه وروم449-17-2- نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو4510-17-2- نظریه آلدروفر (ای – آر – جی)4511-17-2- نظریه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (2735)

نظریه روابط موضوعی ادیث یاکوبسن:53 مفاهیم اصلی نظریه‌ی یاکوبسن54 نظریه روابط موضوعی مارگارت ماهلر56 مفاهیم اصلی در نظریه ی ماهلر57 نظریه ی روابط موضوعی اتو کرنبرگ64 موضوع65 نظریه اریک اریکسون72 الگوی زیستی – روانی -اجتماعی73سازگاری:73 ادامه مطلب…